PARACETAMOL+VITAMINE C+PHENIRAMINE

PARACETAMOL+VITAMINE C+PHENIRAMINE

Categories: Tags:

DCI – PARACETAMOL+VITAMINE C+PHENIRAMINE – Nom commercial – FERVEX ad.pdre/sol.or.sach Bt/8 – Medicaments