DEXAMETHASONE+TOBRAMYCINE

DEXAMETHASONE+TOBRAMYCINE

Categories: Tags:

DCI – DEXAMETHASONE+TOBRAMYCINE – Nom commercial – TOBRADEX Pde Opht Tbe 3.5gr – Medicaments